Poster ปริ้นโปสเตอร์ด่วน

      Poster ปริ้นโปสเตอร์ด่วน

     บริการ รับพิมพ์โปสเตอร์ ปริ้นโปสเตอร์ด่วน ขนาด A4 A3 A2 A1 A0 โปสเตอร์ที่มีขนาด A3 และ A4 จะใช้เครื่อง
พิมพ์ระบบดิจิตอลเรเซอร์ ให้ความคมชัด สีสัน สดใส กันน้ำ รวดเร็วในการปริ้น สำหรับโปสเตอร์ขนาดตั้งแต่ A2-A0 จะใช้เครื่องพิมพ์ระบบอิงเจ็ท หมึกแท้กันน้ำ จะให้ความสดของโปสเตอร์ในเรื่องของสี

และรายละเอียดบนแผ่นโปสเตอร์ กระดาษที่ใช้พิมพ์โปสเตอร์ กระดาษ Photo Glossy แบบเงาผิวมัน กระดาษเนื้อด้าน กระดาษอาร์ตมัน

call

poster

           บริการ รับพิมพ์โปสเตอร์ ปริ้นโปสเตอร์ด่วน ขนาด A4 A3 A2 A1 A0 โปสเตอร์ที่มีขนาด A3 และ A4 จะใช้เครื่อง
พิมพ์ระบบดิจิตอลเรเซอร์ ให้ความคมชัด สีสัน สดใส กันน้ำ รวดเร็วในการปริ้น สำหรับโปสเตอร์ขนาดตั้งแต่ A2-A0 จะใช้เครื่องพิมพ์ระบบอิงเจ็ท หมึกแท้กันน้ำ จะให้ความสดของโปสเตอร์ในเรื่องของสี และรายละเอียดบนแผ่นโปสเตอร์ กระดาษที่ใช้พิมพ์โปสเตอร์ กระดาษ Photo Glossy แบบเงาผิวมัน กระดาษเนื้อด้าน กระดาษอาร์ตมัน

ตัวอย่างโปสเตอร์

ปริ้นโปสเตอร์

           รับปริ้นโปสเตอร์โฆษณา โปสเตอร์การศึกษา โปสเตอร์โปรโมชั่น โปสเตอร์แผนผัง โปสเตอร์รูปภาพ หรือโปสเตอร์
อื่น ๆ อีกมากมาย ในกรณีพิมพ์โปสเตอร์ด่วนจำนวนไม่เกิน 10 แผ่น สามารถรอรับได้เลย

ไพล์งานที่สามารถพิมพ์หรือปริ้นโปสเตอร์ได้

พิมพ์โปสเตอร์

home